Az adatvédelemről

A https://piramistana.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes

adatok kezelése körében alkalmazott gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett

szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok

érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője:

 • Cégnév: Sariel-Éli Kft.; továbbiakban, mint Adatkezelő
 • Székhely: 8835 Fityeház, Kossuth Lajos utca 83.
 • Adószám: 23848692-1-20
 • Cégjegyzékszám: 20-09-072466

 

Tárhely szolgáltató:

 • Cégnév: Namecheap, Inc.
 • Székhely: 4600 East Washington Street. Suite 305, Phoenix, AZ 85034 USA
 • Tárhely szolgáltató adatvédelmi szabályzata itt megtekinthető:

https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx

 

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során önműködően rögzítésre kerülhetnek a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer önműködően statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal rendszere a weboldal megtekintése esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor önműködően törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A https://piramistana.com weboldal által önműködően mentett és eseményekre, valamint tanfolyamokra való jelentkezés során megadott adatok felsorolása:

 

Cookie (süti)

 • A meglátogatott oldal azonosítója

 

Session cookie (munkamenet süti)

 • A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, például a Weboldalon történő navigáláshoz. Ezeket nevezzük session cookie‐nak (munkamenet cookie). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt. A weboldalra való belépéskor jönnek ezek létre és a kiszolgáló szerveren tárolódnak és a böngésző ablak bezárásakor, a böngészőből való teljes kilépéskor ezek önműködően törlésre kerülnek.

 

Jelentkezési adatok (Eseményekre való jelentkezéskor):

 • Név (Teljes név)
 • Cégnév
 • Számlázási cím
 • Adószám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Étkezéssel kapcsolatos információk
 • Szállással kapcsolatos információk

Jelentkezési adatok (Tanfolyamokra való jelentkezéskor)

 • Név (Teljes név)
 • Cégnév
 • Számlázási cím
 • Adószám
 • E-mail cím
 • Telefonszám

 

3. Az Adatfeldolgozó megnevezése

Az adatokat az Adatkezelő maga dolgozza fel, azokat adatfeldolgozásra nem továbbítja.

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el.

Az Adatkezelő a https://piramistana.com weboldalát az 1. pontban megjelölt tárhely szolgáltató cég szerverén üzemelteti. A tárhelyen történő adatok tárolásáért, biztonságáért az Adatkezelő és a Tárhely szolgáltató által kötött szerződés alapján a Tárhely szolgáltató felel, illetve a saját Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak alapján jár el (hivatkozás 1. pontban, Tárhely szolgáltató).

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem százszázalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő felelősség nem terheli.

 

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő jelentkezők és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A cookie-k élettartama 90 nap.

Az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.

Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

8. Az adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

9. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás az Adatkezelő info [kukac] piramistana.com e-mail címen kérhető.

A fent felsorolt elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 72 órán belül kerül sor.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a https://piramistana.com tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

 

11. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.